Waterbelang

Waterbelang

Waterbelang zet zich in voor de belangen die spelen op het gebied van de waterschappen in Limburg. In 2008 heeft Waterbelang voor het eerst met de verkiezingen meegedaan en is toen de grootste partij geworden in de waterschappen van Limburg. Waterbelang heeft de afgelopen jaren bestuursverantwoordelijkheid gedragen en heeft zich ingezet voor dijk- en kade-aanleg, maar ook versterking van reeds aanwezige dijken en kades. Waterbelang zet zich binnen de waterschappen in voor een goed peilbeheer, waarbij zowel boeren als natuur mee gediend zijn.

Ook het stedelijk waterbeheer vraagt de aandacht van Waterbelang. Bedrijven en burgers verwachten dat vervuild water, weer doelmatig en doeltreffend wordt schoongemaakt.
Al deze opgaven zijn bij Waterbelang in goede handen.
Waterbelang werkt hieraan onder het motto: Beter water voor minder geld!

Coalitievorming Waterschap Peel en Maasvallei rond

10 april 2015
Na een aantal vruchtbare gesprekken, hebben de fracties Waterbelang, Ongebouwd, Water Natuurlijk en Natuur een coalitie gevormd en kandidaten voor het dagelijks bestuur voorgedragen.

De fracties hebben een bestuurlijk akkoord bereikt, waarbij uitgangspunt is dat het waterschap zich zal concentreren op de wettelijke kerntaken. Vastgelegd is dat het belastingvolume maximaal kan worden verhoogd met inflatiepercentage.

Centrale punten zijn de hoogwaterbescherming van de Maas, een goed peilbeheer voor landbouw en natuur, beekherstel en het verhogen van het zuiveringsrendement en het terugdringen van de riooloverstorten. Ook wil het waterschapsbestuur door samenwerking met gemeenten en Waterleiding Maatschappij Limburg de kosten in de waterketen voor de burger en het bedrijfsleven verder terugdringen.

De fracties Waterbelang, Ongebouwd, Water Natuurlijk en Natuur stellen de volgende bestuursleden kandidaat voor het dagelijks bestuur: Rein Dupont en Ger Driessen vanuit de fractie Waterbelang, Har Frenken vanuit de fractie Ongebouwd (LLTB) en Joke Kersten vanuit de gecombineerde fractie Water Natuurlijk en Natuur.

Dijkgraaf Toine Gresel is over de resultaten van het onderhandelingsproces door de onderhandelingsdelegaties van de betrokken partijen geïnformeerd. Rein Dupont, die voorzitter was van de formatiegesprekken, laat weten dat hij trots is op het resultaat:

“Het is fijn dat we in twee weken na de beëdiging van de nieuwe bestuursleden in gezamenlijkheid dit hebben kunnen bereiken. Met deze coalitie van vier fracties vertegenwoordigen we 20 van de 25 bestuurszetels. En met de vier voorgestelde leden van het dagelijks bestuur zetten we in op invulling van een kernachtig coalitieakkoord. Het dagelijks bestuur zal zich ook gaan inzetten op een snelle en zakelijke fusie met Waterschap Roer en Overmaas per 1 januari 2017. Zowel het resultaat als het constructieve proces van coalitievorming geven me een goed gevoel” , aldus Dupont.

Op 22 april is er een vergadering van het algemeen bestuur waarbij de bespreking van het coalitieprogramma en de verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur op de agenda staan.

WATERBELANG HEEFT SUCCESVOLLE VERKIEZINGEN

Liefst 22 zetels wist de combinatie van Waterbelang op 18 maart 2015 te behalen van de 32 beschikbare zetels. Dit is bijna 70 % van het totaal aantal zetels. Zie uitslagen op deze site.
Zowel voor Roer en Overmaas als voor Peel en Maasvallei komen 11 plaatsen beschikbaar voor kandidaten van Waterbelang.
Inmiddels heeft de installatie van de leden op 26 maart 2015 van de beide Waterschappen plaatsgevonden. Binnenkort starten de coalitiebesprekingen, waarin tussen partijen afspraken gemaakt worden tussen programmapunten en vacatures.
De huidige besturen zullen werkzaam zijn tot 1 januari 2017. Dan ontstaat door fusie een nieuw gezamenlijk waterschapsbestuur in Limburg, waar 30 personen in zitting nemen. Waterbelang is met 15 personen hierin vertegenwoordigd.

Waterschap Limburg

Waterschap Roer en Overmaas fuseert per 1 januari 2017 met Waterschap Peel en Maasvallei tot het nieuwe Waterschap Limburg. Voor het nieuwe waterschap vinden geen extra verkiezingen plaats: de huidige verkiezingsuitslag bepaalt wie er in het bestuur van Waterschap Limburg zit. Op grond van de voorlopige uitslag ziet het bestuur van Waterschap Limburg (voor de categorie ingezetenen inclusief de gekozenen van Waterschap Peel en Maasvallei) er als volgt uit (15 mensen uit de fracties Waterbelang, 4 personen vanuit Water Natuurlijk, 1 vanuit de VVD en 1 vanuit 50Plus):

• Aelen, Jacqueline, Water Natuurlijk
• Arntz, Jacques, 50PLUS
• Driessen, Ger, Waterbelang
• Dupont, Rein, Waterbelang
• Hanbeukers, John, Waterbelang
• Huver, Maicle, VVD
• Van Iersel, Ad, Waterbelang
• Janssen, Jim, Waterbelang
• Jonker, Sjef, Waterbelang
• Kersten, Joke, Water Natuurlijk
• Küppers, Paul, Waterbelang
• Nusteling, Margon, Waterbelang
• Pustjens, Roy, Waterbelang
• Roelofs, Sjraar, Water Natuurlijk
• Quadvlieg-van Dam, Jeannette, Water Natuurlijk
• Quaedvlieg, Huub, Waterbelang
• Sleijpen, Remy, Waterbelang
• Stelder, Paul, Waterbelang
• Stribos, Henk, Waterbelang
• Van Wersch, Josette, Waterbelang
• Wijnen-Kivit, Ursula, Waterbelang

De Verkiezingen

De Verkiezingen

Waterbelang doet mee met de waterschapsverkiezingen die gelijk met de provinciale staten verkiezingen gehouden worden op 18 maart 2015. Dit zijn de laatste verkiezingen die worden gehouden voor de twee in Limburg opererende waterschappen. In Noord-en Midden-Limburg is het waterschap Peel en Maasvallei werkzaam, in Zuid-Limburg werkt het waterschap Roer en Overmaas aan de waterschapstaken.

De verkiezingen die op 18 maart 2015 worden gehouden bepalen straks ook de invulling van het nieuwe gefuseerde waterschap Limburg per 1 januari 2017. De lijsten en personen met de meeste stemmen gaan als eerste over naar het nieuwe waterschap per 1 jan 2017.

Kieskompas

Kieskompas maakt u wijzer!!
 
Kiezen is niet eenvoudig, eat kies je en waarvoor kies je? Daarom heeft de Vrije Universiteit van Amsterdam, samen met de Unie van Waterschappen een kieskompas gemaakt. Wilt u gaan stemmen, maar bent u nog zeker op wie u wilt gaan stemmen, dan kan deze kieskompas u wellicht helpen.
Voor de gemeenten in Noord-en Midden-Limburg klik op: https://peelenmaasvallei.kieskompas.nl/
 
Voor de gemeenten in het zuiden van onze provincie klik op https://roerenovermaas.kieskompas.nl/

Commercials